Aviso legal e protección de datos

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O sitio web www.pixelinphoto.com (en adiante, o “Sitio Web”) é propiedade de Adrián Cunha Veira con domicilio social en Entrerríos 8, baixo esquerda, Ames, A Coruña C.I.F 32685413K

PIXELINPHOTO dálle a benvida e convídalle a ler atentamente as Condicións Xerais de Uso de este Sitio Web (en adiante, as “Condicións Xerais de Uso”) que describen os termos e condicións que serán aplicables na súa navegación polo mesmo, de conformidade co establecido na normativa española de aplicación. Dado que PixelinPhoto podería modificar no futuro estas Condicións de Uso, recomendámoslle que as visite periodicamente para estar debidamente informado dos cambios realizados.

Co ánimo de que o uso do Sitio Web se axuste a criterios de transparencia, claridade e sinxeleza, PixelinPhoto informa ao Usuario que calquera suxestión, dúbida ou consulta sobre as Condicións Xerais de Uso será recibida e solucionada contactando con nós a través dun escrito por medio de un correo electrónico a contacto@pixelinphoto.com, acompañando unha fotocopia do documento que acredite a súa identidade.

1. Obxectivo

PixelinPhoto subministra o contido e os servizos que están dispoñibles no Sitio Web, con contención ás presentes Condicións Xerais de Uso así como á política sobre tratamento de datos persoais (en adiante, a “Política de Protección de Datos”) e as obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade daa Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as Condicións de Uso do sitio web. O acceso a este Sitio Web ou a súa utilización en calquera forma outórgalle a cualificación de “Usuario” e implica a aceptación sen reservas de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais de Uso, reservándose PixelinPhoto o dereito a modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo Usuario, a atenta lectura das Condicións Xerais de Uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este Sitio Web, polo que se este non está de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ó uso do presente Sitio Web.

Así mesmo, queda advertido de que, en ocasións, poderanse establecer condicións particulares para a utilización no Sitio Web de contidos e/ou servizos específicos, a utilización de ditos contidos ou servicios implicará a aceptación das condicións particulares en eles especificadas.

2. Servizos

A través do Sitio Web, PixelinPhoto facilita aos Usuarios a posibilidade de acceder a toda a información comercial de PixelinPhoto así como outros tipos de servicios vinculados á citada actividade comercial.

3. Privacidade e Tratamento de Datos

Cando para o acceso a determinados contidos ou servicios sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, los Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade y vixencia. PixelinPhoto dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos términos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

4. Propiedade Industrial e Intelectual

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Sitio Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, PixelinPhoto comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, PixelinPhoto comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inxeridos na páxina, que son propiedade exclusiva de PixelinPhoto e/ou de terceiros, quenes teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo isto o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne a PixelinPhoto de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigas. En ningún caso o acceso ao Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial de ditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio Web e/ou dos Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso o explotación de calquera dereito estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada a tal efecto por PixelinPhoto ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. PixelinPhoto é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Sitio Web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Sitio Web o, en calquera caso dispón de la correspondente autorización para a utilización de dichos elementos. O contido disposto no Sitio Web non poderá ser reproducido nin en todo nim en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Tamén queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calqueira mecanismo de información que podan conter os contidos. O Usuario de este Sitio Web comprométese a respectar los dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidera prexudicalos, reservándose en todo caso PixelinPhoto o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. Obrigacións e Responsabilidades do Usuario do Sitio web

O Usuario comprométese a:

a) Facer un uso adecuado e lícito do Sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade con:

 • (i) a lexislación aplicable en cada momento;
 • (ii) as Condicións Xerais de Uso do Sitio web;
 • (iii) a moral e bos costumes xeralmente aceptadas;
 • (iv) a orde pública.

b) Proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Sitio web.

c) Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Sitio web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a PixelinPhoto ou a terceiros pola información que facilite.

Non obstante o establecido no apartado anterior o Usuario deberá así mesmo absterse de:

a) Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.

b) Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.

c) Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.

d) Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de PixelinPhoto, dos seus provedores ou de terceiros.

e) Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de PixelinPhoto, terceiros, provedores e outros Usuarios.

f) Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

g) Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de PixelinPhoto ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.

h) Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou dos contidos.

 • i) En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
 • (i) De calquera forma sexa contrario, menosprezar ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.
 • (ii) Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
 • (iii) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • (iv) Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
 • (v) Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
 • (vi) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.
 • (vii) Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a PixelinPhoto ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda realizar.
 • (viii) Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.
 • (ix) Constitúa calquera tipo de publicidade.
 • (x) Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Sitio web.

Se para acceder a algúns dos servizos e/ou contidos do Sitio web, proporcionáseselle un contrasinal, obrígase a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. En consecuencia, será responsable da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos mencionados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Igualmente, obrígase a notificar a PixelinPhoto calquera feito que poida supoñer un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou o acceso non autorizado, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non efectúe a notificación anterior, PixelinPhoto quedará eximido de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo da súa responsabilidade calquera utilización ilícita dos contidos e/ou servizos do Sitio web por calquera terceiro ilexítimo.

Se de maneira neglixente ou dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para PixelinPhoto.

6. Responsabilidades

PixelinPhoto non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas de www.PixelinPhoto.com que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.

PixelinPhoto non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas.

PixelinPhoto poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta que un uso do seu Sitio web ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios ás presentes Condicións Xerais de Uso. PixelinPhoto non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Sitio web. Unicamente será responsable de eliminar, canto antes, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique. En especial non será responsable dos prexuízos que se puidesen derivar, entre outros, de:

 • (i) interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control PixelinPhoto.
 • (ii) intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
 • (iii) abuso indebido ou inadecuado do Sitio web.
 • (iv) erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores de PixelinPhoto resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Sitio web.

PixelinPhoto exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos Usuarios de Sitio web. Así mesmo, PixelinPhoto queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de información, convocatorias, consultas e dúbidas sobre PixelinPhoto. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado por PixelinPhoto dos danos ou prexuízos causados.

Vostede defenderá, indemnizará e manterá a PixelinPhoto indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Sitio web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar PixelinPhoto fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazoable sobre o funcionamento do Sitio web.

7. Hipervínculos

O Usuario obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Sitio web www.agasaios.com, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito de PixelinPhoto.

O Sitio web www.agasaios.com, inclúe ligazóns a outras sitios web xestionados por terceiros, con obxecto de facilitar o acceso do Usuario á información de entidades colaboradoras e/ou patrocinadoras. Conforme con iso, PixelinPhoto non se responsabiliza do contido dos devanditos sitios web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/ou de parte ofertante dos servizos e/ou información que se poidan ofrecer a terceiros a través das ligazóns de terceiros.

Concédese ao Usuario un dereito limitado, revogable e non exclusivo a crear ligazóns á páxina principal do Sitio web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os sitios web que inclúan ligazón ao noso Sitio web (i) non poderán dar a entender que PixelinPhoto recomenda ese sitio web ou os seus servizos; (ii) non poderán falsear a súa relación con PixelinPhoto nin afirmar que PixelinPhoto autorizou tal ligazón, nin incluír marcas, denominacións, PixelinPhoto comerciais, logotipos ou outros signos distintivos de PixelinPhoto; (iii) non poderán incluír contidos que poidan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten á violencia ou a discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilícitos; (iv) non poderán enlazar a ningunha páxina do Sitio web distinta da páxina principal; (v) deberá enlazar coa propia dirección do Sitio web, sen permitir que o sitio web que realice a ligazón reproduza o Sitio web como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Sitio web. PixelinPhoto poderá solicitar, en calquera momento, que elimine calquera ligazón ao Sitio web, despois do cal deberá proceder de inmediato á súa eliminación. PixelinPhoto non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web que teñan establecidos ligazóns con destino ao Sitio web.

En consecuencia, PixelinPhoto non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo a tales sitios web.

8. Protección de datos

A efectos do cumprimento co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, PixelinPhoto informa de que todos os datos de carácter persoal que os nosos usuarios acheguen a XXX incluída a dirección IP do equipo desde o que accede, ben sexa a través de calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos, cuxo titular e responsable é o PixelinPhoto, e serán tratados coa máxima confidencialidade.

Os datos que se pidan aos usuarios de www.agasaios.com terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, xestionar a administración do website, realizar estudos estatísticos ou enviar a través de calquera canle (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) información promocional e noticias de todas as actividades inherentes á acción do PixelinPhoto, en particular as relacionadas a campañas, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc.

PixelinPhoto implementou as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

PixelinPhoto prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o PixelinPhoto aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.

Se non se facilitan os datos persoais requiridos (ben para o rexistro ou subscrición a calquera tipo de envío ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados.

Dereitos

 1. O interesado pode exercer os seguintes dereitos:
  1. Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  2. Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  3. Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  4. Dereito a opoñerse ao tratamento.
  5. Dereito á portabilidade dos datos.
  6. Dereito a retirar o consentimento prestado.
 2. Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lles impliquen, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexa necesario para os fins que foron recollidos.
 3. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, PixelinPhoto, deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 4. Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 5. No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: http://www.agpd.es.
 6. En cumprimento do prevido no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na seguinte dirección de correo electrónico da entidade ( MAIL), indicando no asunto “Non enviar correos”.

9. Cookies

PixelinPhoto resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía “cookie” no Sitio web, a fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o uso que realice do Sitio web mediante a preselección do seu idioma, ou contidos máis desexados ou específicos. As “ cookies” utilizadas polo Sitio web, ou o terceiro que actúe no seu PixelinPhoto, asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si os datos persoais do usuario.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor Web para rexistrar a navegación do Usuario no Sitio web, cando o Usuario permita a súa recepción. Á súa vez poderá eliminar as “cookies” para o que deberá consultar as instrucións de uso do seu navegador.

Grazas ás “cookies”, resulta posible que www.PixelinPhoto.com recoñeza o navegador do computador utilizado polo Usuario coa finalidade de facilitar contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicitarias que o Usuario, aos perfís demográficos dos Usuarios así como para medir as visitas e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

10. Duración e terminación

A prestación do servizo do presente Sitio web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Con todo, PixelinPhoto poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, PixelinPhoto anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

11. Declaracións e Garantías

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Sitio web teñen carácter meramente informativo. Por conseguinte, ao ofrecelos, PixelinPhoto non outorga garantía nin declaración algunha en relación cos contidos e servizos ofrecidos no Sitio web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, ou comerciabilidade, salvo na medida en que por lei non poidan excluírse tales declaracións e garantías.

12. Forza maior

PixelinPhoto non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

13. Resolución de controversias. Lei aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Sitio web, rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia será resolta #ante os tribunais de Madrid.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inesixible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inesixibilidade ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inesixibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, PixelinPhoto procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.